XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 - SXMN Thu 5

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 70 67 43
G.7 823 355 470
G.6 9696 2346 5288 8555 3558 0642 6375 2944 0469
G.5 6164 2943 7753
G.4 68833 31348 38450 39922 66429 92144 51056 33361 29591 46953 08474 58246 56448 71196 19337 28612 70466 42373 59744 71681 65403
G.3 35032 82101 25330 79117 89618 72229
G.2 46698 01411 93256
G.1 30939 00568 35679
G.ĐB 168937 147502 306940

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 06/06/2019

Đầu Lô Tô
0 01
1 -
2 22, 29, 23
3 37, 39, 32, 33
4 48, 44, 46
5 50, 56
6 64
7 70
8 88
9 98, 96

Lô tô An Giang Thứ 5, 06/06/2019

Đầu Lô Tô
0 02
1 11, 17
2 -
3 30
4 46, 48, 43, 42
5 53, 55, 58, 55
6 68, 61, 67
7 74
8 -
9 91, 96

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 06/06/2019

Đầu Lô Tô
0 03
1 18, 12
2 29
3 37
4 40, 44, 44, 43
5 56, 53
6 66, 69
7 79, 73, 75, 70
8 81
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 06 84 56
G.7 013 588 748
G.6 5202 1456 9567 8106 7298 4392 2839 2665 6938
G.5 6787 4993 0499
G.4 27807 15632 77549 52642 36147 00462 68024 32479 85129 21272 38200 31288 01930 22500 80653 96517 58895 49539 99253 53576 21741
G.3 93126 07196 26567 00311 97763 51835
G.2 24979 40219 84916
G.1 07165 39797 53829
G.ĐB 037093 840467 153153

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 30/05/2019

Đầu Lô Tô
0 07, 02, 06
1 13
2 26, 24
3 32
4 49, 42, 47
5 56
6 65, 62, 67
7 79
8 87
9 93, 96

Lô tô An Giang Thứ 5, 30/05/2019

Đầu Lô Tô
0 00, 00, 06
1 19, 11
2 29
3 30
4 -
5 -
6 67, 67
7 79, 72
8 88, 88, 84
9 97, 93, 98, 92

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 30/05/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 17
2 29
3 35, 39, 39, 38
4 41, 48
5 53, 53, 53, 56
6 63, 65
7 76
8 -
9 95, 99
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 10 64 43
G.7 721 266 217
G.6 6370 5001 3660 0243 9952 5748 6899 4910 1487
G.5 7359 9870 5632
G.4 05731 31304 47183 80054 47730 98057 57962 69835 58605 58910 88938 78928 42778 97458 77371 41340 01901 40061 30258 05206 47495
G.3 57934 51927 83958 61077 32009 87105
G.2 47567 57532 55457
G.1 69199 83017 02106
G.ĐB 144396 904802 144495

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 23/05/2019

Đầu Lô Tô
0 04, 01
1 10
2 27, 21
3 34, 31, 30
4 -
5 54, 57, 59
6 67, 62, 60
7 70
8 83
9 96, 99

Lô tô An Giang Thứ 5, 23/05/2019

Đầu Lô Tô
0 02, 05
1 17, 10
2 28
3 32, 35, 38
4 43, 48
5 58, 58, 52
6 66, 64
7 77, 78, 70
8 -
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 23/05/2019

Đầu Lô Tô
0 06, 09, 05, 01, 06
1 10, 17
2 -
3 32
4 40, 43
5 57, 58
6 61
7 71
8 87
9 95, 95, 99
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 03 75 01
G.7 682 231 259
G.6 9599 6393 0783 6791 4709 5064 9785 7810 9522
G.5 2428 5846 6728
G.4 37337 26727 94330 94547 59634 61602 01026 93515 02245 72615 81232 86087 12673 13447 69462 73379 39819 48946 12765 66888 63463
G.3 48062 13555 91904 79268 27541 85586
G.2 65791 93414 48117
G.1 10237 69300 68079
G.ĐB 154469 191473 672470

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 16/05/2019

Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 -
2 27, 26, 28
3 37, 37, 30, 34
4 47
5 55
6 69, 62
7 -
8 83, 82
9 91, 99, 93

Lô tô An Giang Thứ 5, 16/05/2019

Đầu Lô Tô
0 00, 04, 09
1 14, 15, 15
2 -
3 32, 31
4 45, 47, 46
5 -
6 68, 64
7 73, 73, 75
8 87
9 91

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 16/05/2019

Đầu Lô Tô
0 01
1 17, 19, 10
2 28, 22
3 -
4 41, 46
5 59
6 62, 65, 63
7 70, 79, 79
8 86, 88, 85
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 73 08 37
G.7 044 586 490
G.6 5873 8062 2096 8441 0948 1367 5026 6078 9268
G.5 1731 7473 6911
G.4 67280 45970 79386 28416 81340 17416 66451 10905 53398 50768 54546 25129 72288 93498 68760 60424 19553 43040 07952 70767 79208
G.3 38583 89692 62449 82435 30780 25050
G.2 51103 68281 53821
G.1 41870 04364 55213
G.ĐB 555910 971592 905336

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 09/05/2019

Đầu Lô Tô
0 03
1 10, 16, 16
2 -
3 31
4 40, 44
5 51
6 62
7 70, 70, 73, 73
8 83, 80, 86
9 92, 96

Lô tô An Giang Thứ 5, 09/05/2019

Đầu Lô Tô
0 05, 08
1 -
2 29
3 35
4 49, 46, 41, 48
5 -
6 64, 68, 67
7 73
8 81, 88, 86
9 92, 98, 98

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 09/05/2019

Đầu Lô Tô
0 08
1 13, 11
2 21, 24, 26
3 36, 37
4 40
5 50, 53, 52
6 60, 67, 68
7 78
8 80
9 90
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 17 36 00
G.7 788 278 445
G.6 5424 4990 2491 7752 7437 7124 1261 7691 1108
G.5 6905 2502 1722
G.4 12111 11970 45650 46953 12593 98927 17762 98101 28938 13819 39916 60230 83986 75894 76118 92161 36943 29882 48262 36769 42435
G.3 48017 41403 37372 56318 16835 65141
G.2 88784 80791 28484
G.1 69147 80780 56132
G.ĐB 301703 002039 674111

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 02/05/2019

Đầu Lô Tô
0 03, 03, 05
1 17, 11, 17
2 27, 24
3 -
4 47
5 50, 53
6 62
7 70
8 84, 88
9 93, 90, 91

Lô tô An Giang Thứ 5, 02/05/2019

Đầu Lô Tô
0 01, 02
1 18, 19, 16
2 24
3 39, 38, 30, 37, 36
4 -
5 52
6 -
7 72, 78
8 80, 86
9 91, 94

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 02/05/2019

Đầu Lô Tô
0 08, 00
1 11, 18
2 22
3 32, 35, 35
4 41, 43, 45
5 -
6 61, 62, 69, 61
7 -
8 84, 82
9 91
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 71 14 69
G.7 784 683 391
G.6 1421 9674 8807 0052 1438 7449 3360 9745 7279
G.5 1155 5290 3646
G.4 67904 35895 94423 15208 56413 16702 55043 71873 88045 32357 03485 37527 63093 34178 55539 25338 75580 18063 27464 01067 87272
G.3 20540 21375 83691 98567 04517 87564
G.2 49655 42488 42135
G.1 91382 83770 57209
G.ĐB 584482 674990 176389

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 25/04/2019

Đầu Lô Tô
0 04, 08, 02, 07
1 13
2 23, 21
3 -
4 40, 43
5 55, 55
6 -
7 75, 74, 71
8 82, 82, 84
9 95

Lô tô An Giang Thứ 5, 25/04/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 27
3 38
4 45, 49
5 57, 52
6 67
7 70, 73, 78
8 88, 85, 83
9 90, 91, 93, 90

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 25/04/2019

Đầu Lô Tô
0 09
1 17
2 -
3 35, 39, 38
4 46, 45
5 -
6 64, 63, 64, 67, 60, 69
7 72, 79
8 89, 80
9 91

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!