XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 - SXMN Thu 6

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 73 73 50
G.7 882 906 510
G.6 1914 4533 3185 6265 7085 3721 1170 3359 2207
G.5 2157 5738 0456
G.4 16608 62601 68600 59509 30752 40340 38034 69774 86012 35862 28960 53014 06175 01193 36940 45519 57009 44495 57030 32623 25503
G.3 82017 07606 46166 86865 47772 56669
G.2 05108 97573 66575
G.1 78500 35702 60124
G.ĐB 210229 738329 653395

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 31/05/2019

Đầu Lô Tô
0 00, 08, 06, 08, 01, 00, 09
1 17, 14
2 29
3 34, 33
4 40
5 52, 57
6 -
7 73
8 85, 82
9 -

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 31/05/2019

Đầu Lô Tô
0 02, 06
1 12, 14
2 29, 21
3 38
4 -
5 -
6 66, 65, 62, 60, 65
7 73, 74, 75, 73
8 85
9 93

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 31/05/2019

Đầu Lô Tô
0 09, 03, 07
1 19, 10
2 24, 23
3 30
4 40
5 56, 59, 50
6 69
7 75, 72, 70
8 -
9 95, 95
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 17 42 51
G.7 805 766 733
G.6 5266 1856 3746 7864 8308 1415 7290 4080 0220
G.5 4883 8026 5191
G.4 00879 67230 36713 36440 28055 76195 54087 97059 66582 83429 60463 52817 96013 91792 42210 42653 51762 73219 30450 88753 38603
G.3 44427 87955 05881 82492 88622 16226
G.2 48504 78464 90074
G.1 94644 52005 27310
G.ĐB 111717 751246 169976

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 24/05/2019

Đầu Lô Tô
0 04, 05
1 17, 13, 17
2 27
3 30
4 44, 40, 46
5 55, 55, 56
6 66
7 79
8 87, 83
9 95

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 24/05/2019

Đầu Lô Tô
0 05, 08
1 17, 13, 15
2 29, 26
3 -
4 46, 42
5 59
6 64, 63, 64, 66
7 -
8 81, 82
9 92, 92

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 24/05/2019

Đầu Lô Tô
0 03
1 10, 10, 19
2 22, 26, 20
3 33
4 -
5 53, 50, 53, 51
6 62
7 76, 74
8 80
9 91, 90
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 28 17 21
G.7 327 637 525
G.6 0621 5835 9585 5877 5082 0407 8392 8925 4243
G.5 7922 0679 0371
G.4 88329 35921 52818 78085 33146 79060 84304 19804 39074 95605 16026 41952 28813 05882 10477 65822 07563 99414 04077 49965 43935
G.3 82780 97294 49526 57614 23612 56247
G.2 10282 97232 73452
G.1 70080 61550 29258
G.ĐB 236858 315967 924653

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 17/05/2019

Đầu Lô Tô
0 04
1 18
2 29, 21, 22, 21, 27, 28
3 35
4 46
5 58
6 60
7 -
8 80, 82, 80, 85, 85
9 94

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 17/05/2019

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 07
1 14, 13, 17
2 26, 26
3 32, 37
4 -
5 50, 52
6 67
7 74, 79, 77
8 82, 82
9 -

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 17/05/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 14
2 22, 25, 25, 21
3 35
4 47, 43
5 53, 58, 52
6 63, 65
7 77, 77, 71
8 -
9 92
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 32 88 57
G.7 225 919 809
G.6 9948 5692 4380 7134 2425 4310 7444 2006 9975
G.5 3036 6067 4103
G.4 02339 38104 40500 12036 51345 60818 38611 03950 13897 70109 66442 53320 90615 14081 95688 06571 75057 15824 72601 89340 26736
G.3 98864 08465 95466 47029 12368 23351
G.2 35483 71180 36250
G.1 29299 00380 29326
G.ĐB 364685 448568 438613

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 10/05/2019

Đầu Lô Tô
0 04, 00
1 18, 11
2 25
3 39, 36, 36, 32
4 45, 48
5 -
6 64, 65
7 -
8 85, 83, 80
9 99, 92

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 10/05/2019

Đầu Lô Tô
0 09
1 15, 10, 19
2 29, 20, 25
3 34
4 42
5 50
6 68, 66, 67
7 -
8 80, 80, 81, 88
9 97

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 10/05/2019

Đầu Lô Tô
0 01, 03, 06, 09
1 13
2 26, 24
3 36
4 40, 44
5 50, 51, 57, 57
6 68
7 71, 75
8 88
9 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 43 54 47
G.7 446 351 513
G.6 3509 5994 8144 2362 0076 7023 4918 4461 5549
G.5 5686 4315 2170
G.4 37025 44305 04741 02677 83613 12083 12991 95371 60048 39636 37360 26078 00654 63027 40711 17366 68504 76353 36778 92745 34322
G.3 10662 27942 95927 47822 61752 74611
G.2 49868 72373 89743
G.1 48293 85573 78694
G.ĐB 902341 638896 263732

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 03/05/2019

Đầu Lô Tô
0 05, 09
1 13
2 25
3 -
4 41, 42, 41, 44, 46, 43
5 -
6 68, 62
7 77
8 83, 86
9 93, 91, 94

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 03/05/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 27, 22, 27, 23
3 36
4 48
5 54, 51, 54
6 60, 62
7 73, 73, 71, 78, 76
8 -
9 96

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 03/05/2019

Đầu Lô Tô
0 04
1 11, 11, 18, 13
2 22
3 32
4 43, 45, 49, 47
5 52, 53
6 66, 61
7 78, 70
8 -
9 94
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 61 20 66
G.7 387 401 410
G.6 1803 8470 0581 9467 3034 6692 8655 0260 3710
G.5 0203 0878 4327
G.4 40181 69122 43118 27814 56691 17066 60892 32637 01052 91778 27920 48907 15194 47802 63917 82748 73470 56612 47902 45635 78985
G.3 24746 05667 57887 87503 67653 62103
G.2 81124 39053 47801
G.1 15487 13610 44316
G.ĐB 458108 105201 359857

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 26/04/2019

Đầu Lô Tô
0 08, 03, 03
1 18, 14
2 24, 22
3 -
4 46
5 -
6 67, 66, 61
7 70
8 87, 81, 81, 87
9 91, 92

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 26/04/2019

Đầu Lô Tô
0 01, 03, 07, 02, 01
1 10
2 20, 20
3 37, 34
4 -
5 53, 52
6 67
7 78, 78
8 87
9 94, 92

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 26/04/2019

Đầu Lô Tô
0 01, 03, 02
1 16, 17, 12, 10, 10
2 27
3 35
4 48
5 57, 53, 55
6 60, 66
7 70
8 85
9 -
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 58 75 91
G.7 240 860 974
G.6 8555 5362 3076 5263 3782 6659 9356 7710 4447
G.5 0603 4447 6410
G.4 86596 76951 76080 96697 51575 80725 82965 08857 50380 04905 67393 38158 89003 21907 59565 90053 28399 36131 48254 66806 78681
G.3 98084 81386 37439 30784 78186 09188
G.2 48084 97729 86082
G.1 21697 81059 37599
G.ĐB 731826 165040 546447

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 19/04/2019

Đầu Lô Tô
0 03
1 -
2 26, 25
3 -
4 40
5 51, 55, 58
6 65, 62
7 75, 76
8 84, 84, 86, 80
9 97, 96, 97

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 19/04/2019

Đầu Lô Tô
0 05, 03, 07
1 -
2 29
3 39
4 40, 47
5 59, 57, 58, 59
6 63, 60
7 75
8 84, 80, 82
9 93

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 19/04/2019

Đầu Lô Tô
0 06
1 10, 10
2 -
3 31
4 47, 47
5 53, 54, 56
6 65
7 74
8 82, 86, 88, 81
9 99, 99, 91

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!